Jove Participa

7L’Assemblea Jove de Santa Eulàlia de Ronçana és l’espai on els joves del municipi deliberen, decideixen i es comprometen a liderar les accions de joventut que és realitzen cada any amb els diners del pressupost d’activitats joves (actualment 15.000€) de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

La història d’aquesta experiència comença l‘any 2005 amb la posada en funcionament del projecte “Jove, participa a Santa Eulàlia”. El plantejament era i segueix sent promoure l’elaboració participativa de part del pressupost del Servei de Joventut, a partir de les aportacions, el consens i el debat dels joves del municipi. Tanmateix, el procés persegueix l’objectiu d’iniciar un debat educatiu i aproximatiu al pressupost del Servei amb el col•lectiu jove motivat,de 14 a 30 anys, fent pedagogia sobre l’aposta per a la participació activa dels joves, el coneixement dels recursos de que es disposen, en què és poden o no gastar, i els seus límits.

El projecte ja és desprenia del Pla Local de Joventut (2005–2007), des d’ on es plantejava un eix de participació democràtica amb la població jove, contemplant programes per establir polítiques de participació democràtica i de treball amb les entitats juvenils del poble i amb els joves no associats, actualment el programa continua inclòs al nou pla local de joventut 2012-2015, aprovat el passat mes de març de 2012.

En paral•lel, aquest esforç participatiu ha de servir per potenciar una assemblea jove com espai de participació dels joves al municipi. L’encàrrec des del 2005 fins ara, ha contemplat la participació juvenil com element clau i estratègic, promovent mecanismes (metodologies de decisió participativa i corresponsabilització) que contribueixin a enfortir i educar al teixit associatiu en pràctiques més democràtiques, apostant de forma clara per la participació activa i decisòria del col•lectiu jove motivat.

Entenem que la participació, com qualsevol altra aposta de govern, requereix recursos econòmics i sobretot humans, amb una important aposta per la dinamització permanent del procés, gràcies a això podem dir que durant aquests anys els resultats obtinguts han estat més que satisfactoris.

Així, Els tres punts forts que justifiquen aquest projecte de participació juvenil a la nostre localitat, entenem que son:

• La participació juvenil com a element clau de les polítiques de joventut
• La participació juvenil com a mecanisme de decisió i corresponsabilitat, i que alhora enforteix i educa el teixit associatiu en pràctiques més democràtiques
• La participació juvenil com un instrument que vol anar més enllà de la lògica d’un òrgan consultiu: una aposta clara per a una participació activa, amb capacitat d’intervenir i modificar en allò que afecta a la ciutadania

Destaquem altres voluntats del procés plantejat i que han justificat el projecte:

• Donar protagonisme, autonomia i corresponsabilitat al col•lectiu jove motivat en la definició de quines propostes volen contemplar en el pressupost del Servei de Joventut i contribuir al debat sobre els criteris a l’hora de prioritzar les propostes i contemplar altres propostes dels joves del municipi.
• Desenvolupar noves formes de participació a partir del respecte i el reconeixement.
• Implicació d’actors clau de la realitat juvenil del municipi, convidant-los a col•laborar fomentant el treball comunitari.
• Transparència dels resultats i accés a la informació.

Els principis que marquen la filosofia del projecte i el seu desenvolupament son:

• Proximitat: volem que els joves ens coneguin com a referents positius, propers a la seva realitat i capaços d’escoltar les seves propostes, amb la posterior voluntat de dur-les a terme (en la mesura que sigui possible)
• Transparència: doncs es detallaran les accions, els costos i el desenvolupament de cada proposta, amb un retorn continuat.
• Utilitat: valorem que els resultats hauran estat profitosos i útils per aquells a qui ens dirigim.
• Popular: pretén ser un mecanisme de participació real que arribi a tothom3
• Formatiu: aportant una nova manera de fer i decidir sobre el desenvolupament del municipi.
• Transversal: que afecti als diferents eixos de la vida dels joves

Per això, pensem que l’elaboració de pressupostos participatius:

• Ens ha ensenyat a reflexionar –a tots, tècnics i ciutadans- a com gastar els diners públics i en que destinar-los.
• Ens ha ajudat a detectar necessitats i interessos de la població juvenil.
• Ha enfortit el caràcter participatiu i l’implicació dels joves en el municipi.
• Ha desmitificat aquella frase present al municipi que afirma que “pels joves no es fa res”.

Open chat