Pressupostos Participatius Joves

 

El pressupost participatiu és un mecanisme de democràcia participativa, originari del Brasil, que pretén ser un exercici de responsabilitat col•lectiva, transparència municipal i te una clara vocació de treball comunitari, amb l’objectiu que els joves siguin el veritable motor i protagonistes de les polítiques de joventut del municipi.

COM HO FEM?
Com hem explicat anteriorment l’objectiu del Servei de Joventut és elaborar cada any un pressupost en els quals els joves del municipi puguin dir la seva, de manera activa. No volem caure en reduccionismes tipus “quin grups vols que vingui per festa major?” o “què vols que l’Ajuntament munti a l’Estiu?”, sinó acompanyar en la decisió i participació de la gestió del Servei. Per això establim uns requisits,criteris, fases i mecanismes que donen sentit al procés i l’estructuren a partir dels aprenentatges anteriors.

Totes aquelles propostes que s’han fet en aquest any han hagut de complir els següents requisits: 

1. Que siguin competència de l’ Ajuntament (i pròpies del marc de treball del Servei de Joventut)
2. Viables econòmicament
3. Han de ser legals
4. Viables tècnicament
5. Èticament aplicables (descartant aquelles que proposin exclusió, rebuig i insostenibilitat)

Els criteris que estan vigents actualment son:

Criteri 1: Les propostes no poden ser superiors a 2.500 €, i s’ha de treballar l’aproximació pressupostària abans de l’Assemblea d’una manera realista.
Criteri 2: Es valoraran més les propostes dirigides a diferents col•lectius joves (populars), no només a un d’ells.
Criteri 4: Es valoraran més les propostes eficients, o sigui que amb pocs recursos beneficiïn a un número més elevat de joves de Santa Eulàlia.
Criteri 3: El pressupost és dividirà en dos parts, de 6.250 € cadascuna, segons les franges d’ edat 15-18 i 19-30.

 

Farem un repàs al total de les accions realitzades en els últims anys.

Les gràfiques següents i valoracions són respecte a l’impacte d’activitats generades a través del procés de participació, el nivell activitats realitzades respecte a les escollides i diverses informacions quant al nivell de participació.

De les 166 accions escollides en els deu anys 2005-2016 (Informació extreta de les memòries del servei de Joventut dels deu anys), se n’han dut a terme 154. Per tant, el grau d’eficàcia del procés de participació és molt elevat, es tradueix en un 89% d’accions realitzades respecte a les escollides. Que quasi el 90% de les activitats escollides es realitzin es tradueix en una visió per part dels joves participants que el mecanisme funciona i que el reforci cada any. D’altra banda, per part dels responsables polítics de l’Ajuntament en les diferents entrevistes fetes també es comenta l’alt grau d’acompliment de les accions escollides i que, per tant, el sistema es valida cada any.

És també important connectar les dades de número d’accions amb el pressupost utilitzat. Queda reflectit també l’alt grau d’eficiència pel que fa als recursos públics utilitzats i els impactes al municipi. Si es veuen la tipologia d’accions fetes i també les dades de participació en els següents quadres, queda bastant clar que gràcies al procés de participació i l’efecte del treball comunitari fa multiplicar els resultats. Per tant, es podria dir que el projecte és sostenible i eficient en tant els recursos utilitzats, ja que no són molts en comparació amb el pressupost municipal, i molt eficaç en tant el resultat que s’obtenen.

A continuació, es presenten diferents gràfiques pel que fa als nivells de participació del 2005-2016, i també el grau d’obertura i pluralitat del procés, pel que fa a les edats i el gènere. Podem veure el nivell de participació en les deu edicions del procés per part dels joves de Santa Eulàlia. Si valoréssim per qualitat democràtica es clarificador l’increment de joves que actualment s’impliquen en el procés liderant les accions, a diferència dels primers anys. Igualment també és significatiu, el numero de joves que participen a l’assemblea de decisió. Un altre punt destacable és que s’ha aconseguit que l’assemblea sigui plural, per la tipologia de joves que assisteixen i també molt diversificada pel que fa a les edats, assisteixen joves de 13 a 30 anys.

En aquesta gràfica es visualitzen tres nivells de participació. El primer nivell és el fet de fer una proposta i fer-la arribar a través de la butlleta de participació, el segon nivell implica un compromís més alt, que és anar a l’assemblea jove i participar de les decisions, i el tercer és el que implica més compromís, liderar i executar les accions.

Podem veure a través de la gràfica que amb els anys s’ha incrementat notablement l’assistència a l’Assemblea Jove, fins arribar al punt àlgid l’última assemblea del 20 de novembre de 2015, amb 120 assistents, que representa un 12,3% de la població juvenil de Santa Eulàlia, un percentatge molt elevat quan parlem de processos de participació d’aquestes característiques.

També visualitzar a la gràfica el número de joves que lideren les accions. A partir del 2009, l’increment és substancial gràcies al canvi que es va fer a la metodologia del procés, en el que es posava com a condició indispensable per portar les accions a votació un lideratge clar per part dels joves. L’any 2014 es va arribar a 54 joves liderant i executant les accions.

És important veure també que el pes de les butlletes rebudes ha anat disminuït considerablement, passant de donar més importància a la qualitat de les propostes i la seva concreció que a la quantitat. Aquest fet ha estat a causa d’un procés llarg on s’ha posat l’accent a la dinamització constant del procés, preparant les accions que es portaran a votació, no només a partir de la convocatòria del procés, sinó durant tot l’any.

Un altre aspecte a destacar que es pot extreure de la matriu de dades elaborada a partir de les memòries del servei de Joventut des del 2005 és que la franja d’edat de 18 a 30 anys ha estat substituïda pels joves que han anat pujant d’edat. En els deu anys ha canviat una generació sencera. Tot i que continua sent la franja d’edat que participa menys, es pot dir que hi ha hagut un recanvi generacional.

A partir d’aquesta gràfica es pot observar com ja he apuntat que la franja d’edat de 14 a 18 té una presència notable en el procés. Això es pot explicar perquè aquesta franja d’edat és la que té un vincle amb el municipi més gran, ja que sobretot són joves que encara van a l’institut. Molts joves a partir dels 18 anys comencen a estudiar fora de Santa Eulàlia i estableixen altres vincles fora del municipi. Cal dir que el perfil de joves de 18 a 30 anys que participen són els que tenen un compromís i arrelament més alt amb el poble i amb la vida cultural i associativa de Santa Eulàlia.

 Pel que fa a la participació per gènere, la gràfica ens diu que la participació dels nois és una mica superior a la de les noies, però la diferència és molt lleugera, per tant comprovar que el procés també es caracteritza per la paritat entre homes i dones.

Quant a la participació per classe social, ha estat més complicada la recerca i anàlisi de dades, tot i que es destaca la intencionalitat als diferents projectes anuals del procés de participació de vetllar perquè sigui un procés universal, igualitari i obert a tots els joves que fan vida a Santa Eulàlia. Començant, des del principi, per enviar una carta individualitzada a tots els joves empadronats a Santa Eulàlia de 14 a 30 anys convidant-los a participar, a més de treballar des de la transversalitat amb altres serveis de l’Ajuntament com els Serveis Socials que poden ajudar a incorporar joves amb un perfil més complicat d’arribar des de el Servei de Joventut.

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’impacte en el següent matriu de dades, podem veure que més de 27.000 persones han participat d’alguna manera (Ja sigui com participants actius o espectadors) de les accions sorgides del procés en els últims deu anys, el que significa un nivell d’eficiència, eficàcia i qualitat molt destacable.

 

Open chat